Privacy- en cookie statement van Q-dance

 

Met dit Privacy- en cookie statement wil Q-dance uitleggen hoe zij met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit Privacy- en cookie statement nog vragen hebben, neem dan contact op via legal@q-dance.com.

 

Als je dit Privacy- en cookie statement hebt geaccepteerd op een platform van Q-dance, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere Q-dance platforms (cross-domain). De Q-dance websites waarvoor een cross-domain toestemming geldt zijn:

 • q-dance.com
 • defqon1.com
 • qlimax.com

 

 

1. Definities 

In dit Privacy- en cookie statement worden de volgende begrippen of definities gebruikt:

 

Q-dance Account:        je persoonlijke registratie via Q-dance websites of apps waarmee jij toegang tot de Dienstverlening krijgt.

Apparaten:                  de apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

Content:                      informatie (inclusief audiovisueel materiaal zoals trailers en previews) die Q-dance als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

Dienstverlening:          het complete pakket dienstverlening die Q-dance aan jou aanbiedt. Denk aan Q-dance websites en apps, het Q-dance Account, maar ook de (services op) evenementen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om op een evenement te betalen voor consumpties via een Q-dance app.

Persoonsgegevens:      elk gegeven waarmee Q-dance jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

RTB /

Programmatic Netwerk: Een RTB / Programmatic Netwerk (ook wel Real Time Bidding Netwerk) biedt adverteerders de mogelijkheid om via een veiling reclameruimte in te kopen. Ter optimalisatie van de advertising plaatsen adverteerders en RTB-netwerken cookies. Middels deze cookies word je over andere sites waar hetzelfde netwerk op is aangesloten getrackt en getarget.

 

Privacy- en cookie statement:  dit privacy- en cookie statement van Q-dance.

Q-dance:                      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Q-International B.V., Noordeinde 128 H (1121 AL) te Landsmeer. Q-dance is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens. Onder Q-dance worden ook de Verwerkingen ten behoeve van Q-dance B.V. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen verstaan.

Verwerking (Verwerken, Verwerkt):     Al het gebruik van je Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Q-dance verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van Q-dance websites of apps.

 

2. Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden voor een Q-dance Account. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige gebruiker dienen in het belang van de minderjarige gebruiker dit Privacy- en cookie statement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige gebruiker de rechten van de betreffende gebruiker uitoefenen.

 

Q-dance raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun Persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit Privacy- en cookie statement. Q-dance doet, met inachtneming van technologie, redelijke inspanning om te controleren dat alleen gebruikers van 16 jaar of ouder een Q-dance Account kunnen aanmaken. Dit doet Q-dance bijvoorbeeld door middel van een geboortedatum check bij het aanmaken van een profiel.

 

3. Welke Persoonsgegevens Verwerkt Q-dance van jou?

Q-dance Verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit Privacy- en cookie statement zijn toegelicht:

 

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Emailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Land; en
 • Voorkeuren zoals artiest voorkeur, event bezoek, muziek voorkeur, kleding voorkeur, kleding maat en eventueel geo-locatie na uitdrukkelijke toestemming in een Q-dance app.

 

Het is niet zo dat Q-dance altijd alle hierboven genoemde gegevens van je gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die later in dit Privacy- en cookie statement worden beschreven.

 

Q-dance heeft er bewust voor gekozen om geen bijzondere Persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

  

4. Hoe verkrijgt Q-dance jouw Persoonsgegevens?

 

Q-dance verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 

Direct van jou zelf:

Bijvoorbeeld als jij een Q-dance Account aanmaakt, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie van Q-dance, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Q-dance (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als Q-dance jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun websites of apps).

 

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:

Jij hebt met jouw Q-dance Account toegang tot de Dienstverlening. Daarnaast kan Q-dance de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Q-dance Account. Als jij daarvoor toestemming geeft, kan Q-dance in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Q-dance Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee jij toegang hebt tot de Dienstverlening, kan Q-dance bijhouden welk gebruik jij maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Q-dance Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten, wordt in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat doorgegeven aan Q-dance. Voorafgaand aan installatie van dergelijke apps op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om jouw locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. Q-dance maakt daarnaast gebruik van cookies (zie later in dit Privacy- en cookie statement) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

 

Van derden:

Als jij of een andere bezoeker van een Q-dance website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan Q-dance bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. Q-dance kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. Q-dance maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een tool die het voor Q-dance inzichtelijk maakt hoe jij een Q-dance website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak). Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van jou voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is iDeal, PayPal of Adyen, die de betalingstransacties verzorgt tussen jou en diensten en producten van Q-dance.

 

5. Voor welke doelen Verwerkt Q-dance jouw Persoonsgevens? 

Q-dance Verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Q-dance gebruikt bijvoorbeeld het Q-dance Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content. Gegevens die bij registratie of gebruik van een Q-dance Account worden opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdcontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).

 

Bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening.

 

c: Profiel opbouwen

Q-dance streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt Q-dance een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat Q-dance bijhoudt welke Content je opvraagt of welke aankopen (zoals tickets, consumpties, merchandise of reispakket) je doet. Of doordat Q-dance op evenementen je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt om te kijken welke artiesten, muziek en experiences je aanspreken. Op basis van deze interesses kan Q-dance dan de Content, inclusief advertenties op Q-dance websites en apps, (laten) aanpassen. Bijvoorbeeld door aanbevelingen voor vergelijkbare Content van bepaalde artiesten of evenementen te tonen.

 

Q-dance kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. Q-dance is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. Q-dance deelt met de adverteerders enkel de segmenten (bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), zodat de advertenties ook aansluiten bij de interesses.

 

Q-dance kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, pushberichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden.

 

Q-dance gebruikt jouw (verbruiks)gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt.

 

Q-dance Verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

 

Q-dance kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Q-dance kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

 

Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Q-dance rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

 

6. Op basis van welke grondslag Verwerkt Q-dance jouw Persoonsgegevens? 

Q-dance Verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat Q-dance jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat Q-dance je Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 

Q-dance kan de gegevens ook Verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal Q-dance altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

 

Tot slot kan Q-dance Persoonsgegevens Verwerken op basis van je toestemming. Q-dance vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

 

 

7. Met wie deelt Q-dance jouw Persoonsgegevens? 

Binnen het Q-dance-concern:

De verzamelde Persoonsgegevens worden door Q-dance mede Verwerkt voor de aan Q-dance gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie statement worden beschreven.

 

Met (andere) leveranciers van Q-dance:

Q-dance kan jouw Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van Q-dance betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk verplicht Q-dance deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat Q-dance het doel en middelen voor deze Verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van Q-dance met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspreken legt Q-dance met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Als deze derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft Q-dance met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit Q-dance een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit Q-dance ook het modelcontract af of laat Q-dance dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

 

Met andere partners van Q-dance:

In specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan Q-dance voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door Q-dance geselecteerde partners. Daarvoor zal Q-dance eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen.

 

Met de autoriteiten en anderen:

In uitzonderlijke gevallen kan Q-dance Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als Q-dance daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

 

 

8. Cookies 

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps van Q-dance kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op je Q-dance Account. Ook van andere bezoekers van de websites van Q-dance (die niet zijn ingelogd met een Q-dance Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover Q-dance met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie statement. Voordat Q-dance niet-functionele cookies plaatst, informeert Q-dance je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

 

Q-dance plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Q-dance Account. Q-dance kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. Q-dance kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door Q-dance als je als bezoeker doorsurft naar websites van derden waar via een RTB en / of Programmatic netwerk(zie: 1 - Definities) Q-dance advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt Q-dance gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor Q-dance ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics.

 

Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van Q-dance.Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op je Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat jouw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die je bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van Q-dance. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van Q-dance kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

 

Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van Q-dance:

 • Gigya (functioneel voor het inlog / registratie systeem);
 • Cookie consent (functioneel voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • ScoreAnd research (analytics pixel die wordt gebruikt voor onderzoek);
 • Google Tag manager (analytics pixel die wordt gebruikt voor verbetering van het Q-dance platform);
 • Google Analytics (analytics pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analytics pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de Q-dance doelgroep);
 • Doubleclick (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting); en
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)

 

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van Q-dance en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy- en cookie statements van deze partijen op hun websites of apps.

 

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.

 

NB: Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

 

9. Hoe lang bewaart Q-dance jouw Persoonsgegevens?

Q-dance bewaart je Persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is.  Q-dance bewaart je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit ook een periode van 3 jaar erna. Dit doet Q-dance zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 jaar), dan zal Q-dance je gegevens verwijderen.

 

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat Q-dance bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 

 

10. Hoe beveiligt Q-dance jouw Persoonsgegevens?

Q-dance handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als Q-dance derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

 

Vragen over deze beveiliging kunnen gericht worden aan legal@q-dance.com.

 

 

 11. Wat zijn jouw rechten?

Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door Q-dance Verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Q-dance via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of je gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Q-dance probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in het Q-dance Account je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres legal@q-dance.com. Q-dance probeert binnen 4 weken op je verzoek te reageren.

 

12. Wijzigingen van het Privacy- en cookie statement 

Het kan zijn dat Q-dance in de toekomst besluit tot (eenzijdig) aanpassing van dit Privacy- en cookie statement. Q-dance raadt dan ook aan om regelmatig dit Privacy- en cookie statement op wijzigingen te controleren. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zal Q-dance jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy- en cookie statement. De meest actuele en toepasselijke versie van het Privacy- en cookie statement kan altijd op de betreffende Q-dance websites of apps worden geraadpleegd.

 

De laatste wijziging van dit document was op 12 februari 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie:

-        De eerste versie van het Privacy- en cookie statement

Follow us